Πάντα πάσχω θέλων σε

Με μια ποίηση που σκανδαλίζει μικροαστικές ηθικές εμφανίζεται ο Ρωμανός όταν μιλά για την είσοδο του «πράου και ησύχιου» Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Για άλλη μια φορά ο Χριστός είναι αυτός που ποθεί το πλάσμα της παλάμης του, έρχεται όπως στη γέννησή του με ένα πουλάρι συνοδό και με τους ύμνους των παιδιών να τον υποδέχονται.

palermo1

Η είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τα παιδιά.

 

Ανθολογώ και χωρίς δικές μου φλυαρίες από τον ύμνο Εἰς τὰ Βάϊα τον συνταρακτικό μονόλογο της ερωτικής εξομολόγησης του Χριστού προς τον καθένα άνθρωπο:
   

Μὴ γὰρ ἀγγέλους ἔστερξα; 
Σὲ τὸν πτωχὸν ἐφίλησα,
τὴν δόξαν μου ἔκρυψα
καὶ πένης ὁ πλούσιος
ἑκὼν γέγονα·
πολὺ γάρ σε ποθῶ.
Ἐπείνασα, ἐδίψησα
διὰ σὲ καὶ ἐμόχθησα·
 ἐν ὄρεσι, κρημνοῖς 
καὶ νάπαις διῆλθον
σὲ τὸν πλανώμενον ζητῶν· 
ἀμνὸς ὠνομάσθην 
ἵν’ ὅπως τῇ φωνῇ μου σε θέλξας ἄξω,
ποιμήν, καὶ διὰ σὲ
ψυχὴν θέλω θεῖναι
ἵνα σε τῆς χειρὸς 
τοῦ λύκου ἁρπάσω·
πάντα πάσχω θέλων σε    βοᾶν·
Εὐλογημένος εἶ
ὁ ἐρχόμενος τὸν Ἀδὰμ ἀνακαλέσασθαι.

Και παρακάτω θα επιβεβαιώσει πάλι: «Καὶ στέργω τοῦ παθεῖν ποθῶν τὸν πεσόντα».
Καλή μας Μεγάλη Εβδομάδα.

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s