Τὸ αὐτοκίνητον καὶ ἀναφὲς φωτιστικὸν Πνεῦμα

…ἦτον δὲ καὶ εἶναι μεταληπτόν, καὶ οὐ μεταληπτικόν, ἤγουν, ἄλλοι μετέχουσι τοῦ Πνεύματος ὡς λειψοί, αὐτὸ δὲ ἀπὸ κανένα δὲν μετέχει, ὅτι εἶναι τέλειον.

Ἁγιάζει, καὶ δὲν ἁγιάζεται.

Θεοποιεῖ καὶ δὲν θεοποιεῖται.

Ἀείποτε τὸ αὐτὸ καὶ ὅμοιον εἶναι. Τίποτε δὲν ἄλλαξεν.

Ἄλλους κάμνει υἱοὺς Θεοῦ καὶ αὐτὸ εἶναι Θεός.

Εἶναι ἄναρχον, ὅτι ἀρχὴν δὲν ἔχει.

Εἶναι ἀόρατον, ὅτι κανεὶς δὲν δύνεται νὰ τὸ ἰδῇ.

Εἶναι ἀχώρητον, ὅτι τόπος αἰσθητὸς δὲν εἶναι νὰ τὸ χωρέσῃ.

Εἶναι ἀναλλοίωτον, ὅτι ποτὲ δὲν ἄλλαξεν ἀπότι ἦτον.

Καὶ εἶναι ἄποιον, ὅτι ποιότητα δὲν ἔχει.

Εἶναι ἄποσον, ὅτι μάκρος, ἢ πλάτος, ἢ βάθος δὲν ἔχει.

Εἶναι ἄνειδον, ὅτι εἶδος καὶ ὁμοίωμα ἄλλο δὲν ἔχει.

Εἶναι ἀναφές, ὅτι κανεὶς δὲν ἠμπορεῖ νὰ τὸ πιάσῃ.

Εἶναι αὐτοκίνητον, ὅτι μοναχόν του κινεῖται. Ἀεικίνητον, ὅτι ἀείποτε κινεῖται.

Εἶναι αὐτεξούσιον, ὅτι αὐθέντην δὲν ἔχει.

Εἶναι αὐτοδύναμον, ὅτι ἔχει ἰδίαν του δύναμιν.

Εἶναι παντοδύναμον, ὅτι ὅλα τὰ δύνεται, ὡς Θεὸς ὁποὺ εἶναι.

Εἶναι ζωή, καὶ δίδει ζωήν.

Εἶναι φῶς, καὶ δίδει φῶς.

Εἶναι αὐτάγαθον, ὅτι αὐτὸ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ του ἔχει τὸ ἀγαθόν. Ρίζα καὶ ἀρχὴ εἶναι τῆς ἀγαθότητος.

Πνεῦμα εἶναι ἴσον, ἐξουσιαστικόν, αὐθέντας ἀποστέλλει, χαρίζει τὸ καλόν, ἁγιάζει τοὺς ναούς, τόπους ἑτοιμάζει εἰς κατοικίαν του.

Ἄλλους ὁδηγᾶ εἰς τὸ καλόν, καὶ αὐτὸ δὲν ὁδηγᾶται.

Ἐνεργεῖ ὡσὰν θέλει, μοιράζει ὅθεν βούλεται τὰ χαρίσματα.

Πνεῦμα εἶναι σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, εὐσεβείας, βουλῆς, ἰσχύος καὶ φόβου.

Καὶ ἀπὸ αὐτὸ γνωρίζεται ὁ Πατήρ, καὶ δοξάζεται ὁ Υἱός.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ Ο ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ, «Εἰς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα», Θησαυρός,Βενετία 1751, σ.  156.

Θαυμάζω τὰ ζωντανὰ ἐλληνικὰ τοῦ θεσσαλονικοῦ μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ γιὰ τὸ εὔληπτο καὶ τὸ σαφές του, καθὼς καὶ τὴν παιδαγωγία του πρὸς τὸ Γένος, ὅταν γράφει τοὺς Λόγους του τὸ 1521! Πῶς, ὅμως, μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ κάτι ποὺ εἶναι τόσο ἀέρινο, τόσο ἄπιαστο, δηλαδὴ ἀπερίγραπτο;

2 thoughts on “Τὸ αὐτοκίνητον καὶ ἀναφὲς φωτιστικὸν Πνεῦμα

 1. Cacofonix

  Η μεγαλύτερη όμως απορία είναι γιατί απουσιάζει από την παιδεία μας. Ποιος το αποφάσισε και για ποιούς λόγους; Πόσα άλλα τέτοια κείμενα, προγενέστερα και μεταγενέστερα, αγνοούμε;
  Αν τα ελληνάκια διάβαζαν τέτοια κείμενα τότε κανείς δεν θα μπορούσε να φυλακώσει το μυαλό τους…

  Τον Κοραή θα τον πληρώνουμε για πολύ ακόμη;

 2. ardalion Post author

  Συμφωνώ ότι είναι ένα κείμενο για διδασκαλία, αλλά η απορία για την παιδεία παραμένει… Πριν μπούμε μέσα στις τάξεις και στην ύλη, και στους δασκάλους, ας προσέξουμε λίγο τα δημόσια σχολειά από έξω μόνο, πόσο μοιάζουν με ξέφραγα αμπέλια που δείχνουν να μην ενδιαφέρεται πλέον κανείς για αυτά…

  Αλλά ο Κοραής τι μας φταίει; Δεν αισθάνομαι ότι πληρώνουμε τον σοφό Χίο αλλά πληρώνουμε την αδιαφορία μας και την ιδιωτεία μας…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s